Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

金剛

  1. Hột xoàn.

Đồng nghĩaSửa đổi