Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

流星

  1. Sao băng, sao sa, sao đổi ngôi.

Đồng nghĩaSửa đổi