Tiếng Quan Thoại

sửa

Chuyển tự

sửa

Địa danh

sửa

河靜

  1. Tỉnh Hà Tĩnh.
  2. Thành phố Hà Tĩnh.