Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Địa danh Sửa đổi

河靜

  1. Tỉnh Hà Tĩnh.
  2. Thành phố Hà Tĩnh.