Chữ Hán phồn thể sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

國家

  1. Quốc gia.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

國家 viết theo chữ quốc ngữ

quốc gia

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.