Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

功業

  1. Thành tựu.

Đồng nghĩaSửa đổi