Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ốt

  1. chàm; nước chàm nhuộm vải.

Tham khảo Sửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên