Tiếng Thái

sửa

Phó từ

sửa
  1. bị
    โดนตี — bị đánh

Đồng nghĩa

sửa

ถูก