Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔw˨˩ lwə̰ʔt˨˩ɗa̰ːw˨˨ lwə̰k˨˨ɗaːw˨˩˨ lwək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːw˨˨ lwət˨˨ɗa̰ːw˨˨ lwə̰t˨˨

Danh từ sửa

đạo luật

  1. Văn bản pháp luật của nhà nước.
    Hiến pháp là một đạo luật cơ bản của nhà nước (HNĐ).
    Các đạo luật về bảo vệ quyền công dân.

Tham khảo sửa