Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨə˧˧ zaː˧˧ɗɨə˧˥ ʐaː˧˥ɗɨə˧˧ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨə˧˥ ɹaː˧˥ɗɨə˧˥˧ ɹaː˧˥˧

Động từ sửa

đưa ra

  1. dùng để đưa cái gì đó ra.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)