Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

đơm

  1. Như đâm.
  2. Dùng bẫy để đón bắt động vật.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)