Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

đát

  1. đau xót.
  2. rát.
  3. rám.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên