Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đán

  1. vách đá.