Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

đán

  1. vách đá.