Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Mxn (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Hành chính viên, Bảo quản viên giao diện, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình quyền thành viên

  • 09:25, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Mxn từ hành chính viên và bảo quản viên đến hành chính viên, bảo quản viên và bảo quản viên giao diện (Cần thiết để sửa các thông điệp giao diện)