Wiktionary:Hành chính viên

Hành chính viên là một bảo quản viên của Wiktionary. Ngoài việc bảo trì Wiktionary tiếng Việt như các bảo quản viên khác, hành chính viên có thêm công cụ gắn cờ "bảo quản viên" cho các thành viên khác theo kết quả bầu chọn bảo quản viên mới.

Những công cụ kỹ thuật đặc biệtSửa đổi

Những hành chính viên hiện naySửa đổi