Wiktionary:Thành viên tự xác nhận

  • Di chuyển trang (move)
  • Sửa trang bị nửa khóa (autoconfirmed)
  • Tải tập tin lên (upload)
  • Tải đè tập tin cũ (reupload)
  • Tự động bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)