Tiếng Việt Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ý thức: việc mà là tự giác

Dịch Sửa đổi