Tiếng Việt sửa

Danh từ sửa

ý thức: việc mà là tự giác

Dịch sửa