Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /e.kʁiʁ/

Ngoại động từ sửa

écrire ngoại động từ /e.kʁiʁ/

 1. Viết.
  écrire un mot — viết một từ
  écrire une lettre — viết một bức thư
  écrire un roman — viết một cuốn tiểu thuyết

Nội động từ sửa

écrire nội động từ /e.kʁiʁ/

 1. Viết.
  Apprendre à écrire — tập viết
  écrire sur sujet — viết về một đề tài
  Tant de gens qui écrivent et si peu de gens qui lisent — biết bao người viết mà không mấy người đọc
 2. Viết thư.
  Il a écrit à sa mère — nó đã viết thư cho mẹ nó
  machine à écrire — máy (đánh) chữ

Tham khảo sửa