Tiếng Anh

sửa

Danh từ

sửa

zinco & động từ

  1. (Thông tục) (như) zincograph.

Tham khảo

sửa