Tiếng Đức sửa

Số từ sửa

zehn /tseːn/

  1. Mười.