Tiếng Đức

sửa

Số từ

sửa

zehn /tseːn/

  1. Mười.