Tiếng Đông Yugur sửa

Danh từ sửa

xun

  1. đám cưới.