Tiếng Đông Yugur

sửa

Danh từ

sửa

xun

  1. đám cưới.