Tiếng Đông Hương

sửa

Cách viết khác

sửa

Cách phát âm

sửa

Phó từ

sửa

xian

  1. đầu tiên.