Tiếng Hà Lan

sửa

Danh từ

sửa

willetje

  1. Dạng giảm nhẹ của wil