Tiếng Hà Lan Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

werkje

  1. Dạng giảm nhẹ của werk