Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

volgens

  1. theo, theo ý kiến của
    Volgens de gebruiksaanwijzing moet het apparaat worden schoongemaakt.
    Theo sách hướng dẫn thì cần làm sạch thiết bị.
    Volgens mij is het genoeg zo.
    Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.