Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨ̤ə˨˩ vɨ̤ə˨˩jɨə˧˧ jɨə˧˧jɨə˨˩ jɨə˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨə˧˧ vɨə˧˧

Phó từ sửa

vừa vừa

  1. Xem tạm ổn
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)