Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ːʔj˨˩jə̰ːj˨˨jəːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vəːj˨˨və̰ːj˨˨

Hậu tố sửa

vợi

  1. Vời vợi, vợi bớt.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)