Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ʔn˨˩ va̤ːw˨˩jə̰ŋ˨˨ jaːw˧˧jəŋ˨˩˨ jaːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vən˨˨ vaːw˧˧və̰n˨˨ vaːw˧˧

Định nghĩa sửa

vận vào

  1. Ý nói lời nào cũng như ám chỉ vào mình.

Dịch sửa

Tham khảo sửa