Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

usefulness

  1. Sự ích lợi; tính chất có ích.
  2. (Từ lóng) Khả năng.
  3. (Từ lóng) Sự thành thạo.

Tham khảo sửa