Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

totalling

  1. Phân từ hiện tại của total

Chia động từSửa đổi