Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

tort /ˈtɔrt/

  1. (Pháp lý) Điều lầm lỗi; việc làmhại.

Tham khảo

sửa