Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwa̰ːʔj˨˩tʰwa̰ːj˨˨tʰwaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwaːj˨˨tʰwa̰ːj˨˨

Động từ sửa

thoại

  1. lời nói

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)