Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈtɛ.lə.ˌɡræm/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

telegram /ˈtɛ.lə.ˌɡræm/

  1. Bức điện, bức điện tín.
    to send a telegram — đánh một bức điện tín

Tham khảo sửa