Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

tainted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của taint.

Chia động từSửa đổi