Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təːj˧˥ nəːj˧˧tə̰ːj˩˧ nəːj˧˥təːj˧˥ nəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təːj˩˩ nəːj˧˥tə̰ːj˩˧ nəːj˧˥˧

Định nghĩa sửa

tới nơi

  1. Triệt để.
    Làm tới nơi, không bỏ dở.

Dịch sửa

Tham khảo sửa