Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̤j˨˩ ta̤ːn˨˩toj˧˧ taːŋ˧˧toj˨˩ taːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
toj˧˧ taːn˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

tồi tàn

  1. Xấu lắm.
    Nhà cửa tồi tàn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa