Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˥ tï̤ŋ˨˩tḭ̈n˩˧ tïn˧˧tɨn˧˥ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˩˩ tïŋ˧˧tḭ̈ŋ˩˧ tïŋ˧˧

Xem thêm sửa

  1. Tính tình hiền hậu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa