Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

synonymous /.məs/

  1. Đồng nghĩa (với).

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa