Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

sinds

  1. kể từ

Ghi chú sử dụngSửa đổi

Từ sinds chỉ được sử dụng trong quá khứ. Trong thì khác phải sử dụng vanaf.