Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

sharps số nhiều

  1. Dạng số nhiều của .