Tiếng Anh

sửa

Danh từ

sửa

sharps số nhiều

  1. Dạng số nhiều của .