Tiếng Nguồn Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

sỏn

  1. sỏi.