Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

ruined

  1. Quá khứphân từ quá khứ của ruin.

Chia động từSửa đổi