Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

refueling

  1. Phân từ hiện tại của refuel

Chia động từSửa đổi