Tiếng Anh

sửa

Tính từ

sửa

reduplicative

  1. (Ngôn ngữ học) Láy.

Tham khảo

sửa