Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

rừ

  1. (Nùng An) tai.

Tham khảo sửa