Tiếng Mường

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

rề

  1. chuột.