Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

programming language (số nhiều programming languages)

  1. ngôn ngữ lập trình.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)