Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Phó từ

sửa

possibly /.bli/

  1. Có lẽ, có thể.
    they will possibly come, but I am not sure — có lẽ họ đến nhưng tôi không chắc lắm
    he may possibly recover — có thể hắn sẽ bình phục
    he cannot possibly do that — nó không thể làm việc ấy được
    this can't possibly be — không thể là như thế được

Tham khảo

sửa