Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ɓa̰ːŋ˧˩˧fɔ̰˩˧ ɓaːŋ˧˩˨˧˥ ɓaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ɓaːŋ˧˩fɔ̰˩˧ ɓa̰ːʔŋ˧˩

Danh từ sửa

phó bảng

  1. Người được đỗ thêm trong kỳ thi hội, sau tiến sĩ (cũ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa