Tiếng Tây Ban Nha sửa

Tính từ sửa

pequeño

  1. Nhỏ, .