Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

offered

  1. Quá khứphân từ quá khứ của offer

Chia động từSửa đổi